Algemene voorwaarde

Algemene voorwaarden – TibbysVault

1 Definities

1.1 Tibbysvault: Tibbysvault.com (KvK-nummer 82108250) dat dungeons en dragons sessies en andere (bord)spelactiviteiten organiseert.
1.2 Dungeons en dragons: bordspel uitgegeven door wizards of the coast.
1.3 One-schot: een op zich zelf staand sessie van Dungeons en dragons
1.4 Sessie: een speelronde van Dungeons en dragons of een ander bordspel.
1.5 Campaign: een spel van Dungeons en dragons dat bestaat uit meerdere sessies. Een campaign vangt aan bij de eerste sessie van de campaign.
1.6 Deelnemer: degene die zich inschrijft voor deelname aan een campaign, sessie of one-shot. Wanneer een deelnemer minderjarig is ondertekent een ouder/verzorger het inschrijfformulier en verklaren de ouders/verzorger zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien.
1.7 Deelnamegeld: het bedrag dat is verschuldigd aan Tibbysvault bij inschrijving/deelname aan een campaign, sessie of one-shot.
1.8Spelleider: de spelleider van Tibbysvault die leiding geeft aan een sessie.

2. Inschrijving
2.1 Deelnemer schrijft zich in voor een specifieke campaign, sessie of one-shot middels een ingevuld (digitaal)inschrijfformulier.
2.2 Inschrijving van een nieuwe deelnemer is definitief wanneer het éénmalige deelnamegeld is ontvangen door Tibbysvault.
2.3 Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
2.4 Wanneer een camapaign, sessie of one-shot vol zit, kan alleen worden ingeschreven voor de wachtlijst van deze specifieke campaign, sessie of one-shot. Een inschrijving op de wachtlijst is kostenloos.

3. Betalingsvoorwaarden
3.1 Zodra een deelnemer zich inschrijft voor een campaign, sessie of one-shot is de deelnemer het deelnamegeld verschuldigd aan Tibbysvault.
3.2 Zonder betaling van het deelnamegeld voor aanvang van de camapign, sessie of one-shot mag de deelnemer worden uitgesloten van deelname aan de campaign, sessie of one-shot.

4. Annulering
4.1 Deelnemer kan deelname aan een campaign, sessie of one-shot annuleren door te mailen naar info@tibbysvault.com
4.2 Bij annulering door deelnemer uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de campaign, sessie of one-shot heeft de deelnemer recht op volledige resitutie van het totale deelnamebedrag.
4.3 Indien een campaign, sessie of one-shot wegens bijzondere omstandigheden of overmacht die buiten de invloedssfeer   van Tibbysvault liggen (waaronder, maar niet beperkt tot: code  rood/negatieve reisadviezen, i.o.v. de autoriteiten het  verplicht staken van activiteiten) geannuleerd wordt(/  worden), is er geen recht op restitutie van (een deel van) het deelnamegeld. Indien mogelijk zal wel een nieuwe campaign, sessie of one-shot aangeboden kunnen worden.
4.4 Indien een campaign, sessie of one-shot wegens omstandigheden die binnen de invloedssfeer van Tibbysvault liggen geannuleerd wordt(/worden),  Indien Tibbysvault geen  vervangende activiteiten kan aanbieden, heeft deelnemer recht op restitutie.

5. Uitval van sessie of one-shot
Bij afwezigheid van de spelleider bij een sessie of een one-shot wordt de spelleider vervangen mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt een nieuwe sessie/one-shot verplaatst naar een later tijdstip.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Tibbysvault aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en andere schade toegebracht aan deelnemer en/of verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van deelnemer.
6.2 De deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan het gebouw waar een sessie of one-shot plaatsvindt, eigendommen en bezittingen van Tibbysvault, alsmede voor schade/letsel toegebracht aan eigendommen van bezoekers, personeel en/of andere deelnemers.

7. Akkoord
Na het ondertekenen c.q. digitaal versturen van het   inschrijfformulier gaat deelnemer, dan wel ouder/verzorger   bij minderjarigheid van de deelnemer, akkoord met deze   algemene voorwaarden en de gestelde verplichtingen.[kd2] 

8. Toepasselijk recht
Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met de door Tibbysvault gedane werkzaamheden of verleende diensten zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behoudens andersluidende bepaling(en) van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.